] انتخاب پرده حریر برای آشپزخانه

دانستنی های بوم چین

-

انتخاب پرده حریر برای آشپزخانه
در آشپزخانه هایی که رنگ های گرم مثل قرمز و زرد و نارنجی در آن به کار رفته است پرده های حریر که ساده و طرح دار نیستند به کار ببریم چون رنگ های اشتها آور و پررنگ که در آشپزخانه وجود دارد پرده های طرح دار و تزئین شده دیده نمی شود  و در آشپزخانه هایی که پنجره های متعددی دارد اگر از حریر ساده با حریر طرح دار استفاده کنیم ترکیب زیبایی می شود و جلوه خاصی به آشپزخانه می دهد. برای پنجره های کوچک پرده های مدل اتریشی مناسب است که با دو نوار پرده را به دو طرف پنجره جمع می شود و در پنجره دیگر پرده ضخیم و بلند که روی زمین کشیده می شود که با ترکیب با حریر مکمل پرده پنجره دیگر آشپزخانه است.