] دکوراسیون بهاری به رنگ سال

دانستنی های بوم چین

-

دکوراسیون بهاری به رنگ سال
رنگ سال 1397 بنفش است و اگر بخواهیم دکوراسیون خانه را با رنگ سال تزئین کنیم راه های زیادی وجود دارد که بوم چین برایتان شرخ می دهد:

اگر بخواهیم از گلخونه یا حیاط شروع کنیم می توان شاخه های درختان را با روبان های بنفش تزئین کرد ویا روبان بنفش با خال خال سفید را به کلدان سفالی روی میز بست و کار هایی از این قبیل خانه شما را بسیار زیبا و متفاوت می کند.

برای آشپزخانه مثلا برای پنجره آشپزخانه میتوان با ظرف های رنگی و تلق رنگی گل های آویزی زیبایی درست کرد و با ربان و سیم های رنگی از پنجره آویزان کرد.

برای تزئین و چیدمان میز نباید تنوع رنگی زیاد داشته باشید.

و همچنین می شود از کریستال هایی که رنگ مشابه هم دارند با چیدمان خاصی روی میز چیده شود که جلوه خاصی به فضا می بخشد. که می شود با رنگ بنفش حال و هوای سال نو را به خانه آورد.